Międzynarodowy Komitet Ravensbrück

Statut, przyjęty przez walne zgromadzenie komitetu 24 maja 1996 r., zmieniony w paragrafie 8 na walnym zgromadzeniu 19 maja 1999 r.

Ustęp 1: został założony przez członków ze statusem organizacji non-profit zgodnie z prawem z dnia 1 lipca 1901 roku. Nazywa się:

„Międzynarodowy Komitet Ravensbrück”

Ust. 2: Stowarzyszenie to ma na celu ochronę i integralność historycznych śladów oraz pamięć o byłym obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück i jego obozach satelitarnych, aby zachować pamięć o więźniach tam uwięzionych i zabitych, aby czuwać nad obroną moralności i materiałów prawa osób, które przeżyły i rodzin zmarłych, do zapewnienia wzajemnych stosunków między nimi, do informowania kolejnych pokoleń i przyczyniania się do zachowania pokoju.

Ustęp 3: Symboliczna siedziba znajduje się w Ravensbrück, mieście Fürstenberg (Niemcy). Adres Stowarzyszenia to „Comité International de Ravensbrück”, 10, rue Leroux, 75116 Paris. Siedziba może zostać przeniesiona w drodze zwykłej uchwały walnego zgromadzenia.

Ust. 4: Ciągłość stowarzyszenia jest nieograniczona w czasie.

Ust. 5: Aktywnymi członkami stowarzyszenia są delegowani przedstawiciele stowarzyszeń krajowych lub grup byłych więźniów lub rodzin osób zabitych w obozie w Ravensbrück. Członkostwo w stowarzyszeniu musi zostać zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym stowarzyszenia.

Ust. 6: Członkostwo traci się przez opuszczenie stowarzyszenia lub jednej z jego grup narodowych.

Ustęp 7: Źródłem dochodów komitetu są: wpłaty krajowych stowarzyszeń i grup, dotacje od rządu federalnego, instytucji europejskich i międzynarodowych, darowizny osób lub korporacji zainteresowanych celami, które reprezentujemy.

Ustęp 8: Komitetem kieruje zarząd. Członkowie zarządu wybierani są indywidualnie przez walne zgromadzenie na 4 lata, możliwy jest ponowny wybór. Jeżeli członek zarządu przed upływem 4 lat zrezygnuje lub z innego powodu nie będzie mógł uczestniczyć w jego pracach, następca może zostać wybrany na pozostały czas.

Zarząd składa się z: prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza generalnego i zastępcy, skarbnika i zastępcy.

Ustęp 9: Komitet spotyka się raz w roku na walnym zgromadzeniu w jednym z krajów europejskich na zaproszenie prezydenta lub sekretarza generalnego.

Ustęp 10: W zgromadzeniu ogólnym biorą udział członkowie zarządu, przedstawiciele krajowych stowarzyszeń i grup będących członkami komitetu oraz dyrektor miejsca pamięci w Ravensbrück. Prezydent przewodniczy posiedzeniu i przekazuje sprawozdanie z działalności, przedstawiciele krajowi przedstawiają swoje działania i propozycje, skarbnik przekazuje sprawozdanie i zwolniony jest z zatwierdzenia przez komitet.

Ustęp 11: Nadzwyczajna sesja walnego zgromadzenia może zostać zwołana przez prezydenta, jeśli okaże się to konieczne.

Ustęp 12: W przypadku rozwiązania, zadeklarowanego przez co najmniej 2/3 członków obecnych na walnym zgromadzeniu, jeden lub więcej likwidatorów zostanie wskazanych, a aktywa stowarzyszenia zostaną zwrócone zgodnie z obowiązującym prawem.

Statut ten został oficjalnie złożone w urzędzie porządku publicznego w Paryżu 28 maja 1996 r. Pod numerem rejestracyjnym 1482 i opublikowane w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej 6 czerwca 1996 r.